Les noves condicions dels lloguers

Les noves condicions dels lloguers

Les noves condicions dels lloguers

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans s'encarrega de la regulació de l'arrendament d'habitatges amb la finalitat de complir amb les obligacions tant l'arrendador com l'arrendatari. Enguany ha sortit una nova actualització de l'Article 20, aquí et posarem al dia de les normes vigents actuals.

En el nou article especifica un acord en el pagament de les despeses generals de l'habitatge i de serveis individuals de l'habitatge arrendat.

1.Les parts podran pactar que les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d'individualització i que corresponguin a l'habitatge arrendat o als seus accessoris, siguin a càrrec de l'arrendatari.

Quan volem llogar el nostre habitatge hem de tenir en compte la durada del contracte i si som una persona física o jurídica. En l'Article 9 punt número u, ens explica que la durada de l'arrendament serà lliurement pactada per les parts. Si aquesta fos una persona física els contractes tenen una durada mínima de cinc anys, però si fos una persona jurídica el termini mínim seria de set anys.

En referència a les pròrrogues del contracte, l'Article 10 ens explica que una vegada transcorreguts com a mínim cinc anys de durada d'aquell, o set anys si l'arrendador fos una persona jurídica, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de tres anys més tret que l'arrendatari manifesti a l'arrendador amb un mes d'antelació a la data de terminació de qualsevol de les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.

 

I per a acabar fem esment en les noves condicions en els contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a la present llei en els quals l'immoble està situat en la zona de mercat residencial tensionat. L'Article 17 que parla sobre la Renda, el punt sis especifica que pel dret a l'habitatge, la renda pactada a l'inici del nou contracte no podrà excedir de l'última renda de contracte d'arrendament d'habitatge habitual. Únicament podrà incrementar-se, més enllà del que procedeixi de l'aplicació de la clàusula d'actualització anual de la renda del contracte anterior, en un màxim del 10 per cent sobre l'última renda de contracte d'arrendament d'habitatge habitual, en alguns dels casos esmentats en l'apartat número 6 del mateix article.

 

Fent referència a l'apartat de l'Article 17, Sant Feliu de Guíxols es considera en aquests moments una zona de mercat tensionat, en canvi Santa Cristina d'Aro no està inclòs encara.

 

Si estàs pensant a posar en lloguer el teu habitatge o a llogar-la, Finques Santa Cristina i Immo el Portalet poden ajudar-te amb la gestió i mantenir-te al dia de tots els canvis en les lleis vigents.

Vols Vendre una propietat?

Coneix el valor de mercat sol·licitant una avaluació gratuïta a Finques Santa Cristina SL